Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Göteborgs Galoppsällskap, org nr 802459-6168, Jockeyvägen 10, 417 29 Göteborg, info@goteborgsgaloppsallskap.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för sällskapets verksamhet.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi noterar endast den information du själv gett oss, i och med din anmälan om medlemskap, i våra register. Dessa uppgifter uppdateras vid behov, t.ex. flytt.

Sällskapet är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i sällskapet
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i sällskapets verksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av sällskapet
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Inga personuppgifter publiceras någonstans och lämnas heller inte ut till utomstående. Skulle vi behöva göra detta kommer du att meddelas först och lämna ditt godkännande.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Sällskapet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom sällskapets verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i sällskapet Avtal (inbetalning av medlemsavgift)
Föreningsadministration Avtal (inbetalning av medlemsavgift)
Deltagande i sällskapets verksamhet Avtal (inbetalning av medlemsavgift)
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av sällskapet Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med sällskapet Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När vart år löpt ut stänger vi ditt medlemskap automatiskt och raderar därefter dina uppgifter om de inte längre behövs.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i sällskapet har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende sällskapets behandling av dina personuppgifter. Sällskapet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har självklart rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du kan när som helst begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Har du frågor om sällskapets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.