Sammandrag från diskussionsmötet den 15 september 2015

Den 15 september hölls ett diskussionsmöte mellan Svensk Galopp och Göteborgs Galoppsällskap.

GGS vill inleda med att tacka för ett mycket givande diskussionsmöte. Att sitta ner och lyssna på varanda gör oss alla till vinnare.

Under mötet deltog representanter för Svensk Galopp Ulf Hörnberg (VD), Bo Gillborg (utveclingschef), ledamöterna i SGs styrelse Roland Johansson och Anders Östberg samt ett tjugotal personer från Göteborgs Galoppsällskap under ledning av Lars Gradin och Susanne Sivrup-Rosenqvist. GGS var representerat av tränare, hästägare, jockeys, uppfödare och spelintresserade.

Ulf Hörnberg inledde med att i korthet berätta om att ledningen arbetar med att ta skapa målbilder för bland annat antal hästar i träning och tävling, publiktillströmning och spel.

När det gäller antalet hästar så är nivån nu under 1000, vilket bör anses som en kritsk nivå.

Mötet fortsatte därefter med en fri diskussion allt eftersom olika frågeställningar togs upp under mötet. Här följer en sammanfattning av dessa.

TÄVLINGAR OCH SPEL

Valet av tävlingsdagar inför kommande säsonger

  • Fredagstävlingarna var en flopp och det är inte önskvärt att det återkommer. Låga publiksiffror, lågt spel, få startande.
  • Dagar som också ska undvikas är stordagar på Åby-travet. Spelar-/publikunderlaget är för litet i Göteborg för att det ska räcka till två tävlingsplatser samma dag.
  • Fasta tävlingsdagar varje år. Underlättar planering för alla parter.
  • Fler tävlingsdagar är ett generellt önskemål från alla berörda. Banan är fantastisk men utnyttjas för lite.

För att bistå Bro Park med gräsgalopp under 2016, då deras gräsbana inte kommer att stå färdig förrän senare under säsongen, framfördes förslag om att att ha dessa löp på Göteborg Galopp. Någon annan gräsbana i Sverige finns ju inte att tillgå.

Flytt av prispengar från ett inställt löp till påföljande i samma klass är inte önskvärt. Bakgrund, ett tvåårs löp ställdes in i år pga av för få startanmälda. Vinstsumman flyttades då till påföljande löptillfälle, till vilket 33 hästar anmäldes då vinstsumman hamnade på 80 tkr. Många är då benägna att ta ut ofärdiga tvååringar till start eftersom prispengen är så hög. Olämpligt menar de flesta.

Även tankar kring fördelningen av pengar mellan olika klasser av hästar framfördes. Flertalet på mötet tyckte att man måste satsa på de hästar vi har och inte de vi vill ha, mao behåll löp för låghandikapparna. Vilken nivå prispengar bör ligga på finns dock delade meningar kring. Detta knyter också an till vad vi tar upp lite längre ner i denna sammanfattning, Nya hästägare, gamla hästar.

Konceptet med meetings/löpserier bör övervägas, exempelvis som 3-årsserien som rids på de danska provinsbanorna varje år.

Oro och funderingar kring hindersportens framtid togs upp. Beslut kring detta baserat kommer 17 oktober under SGs Höststämma.

Återinförande av lördagskomben, eller snarlikt upplägg, kom också upp, t.ex. en lunchgalopp på lördagar. Flera bra tankar och idéer framfördes från båda parter.

Ulf Hörnberg berättade i korthet att ATG diskuterar 3-5 års planer för galoppen, vilket är ett grepp som aldrig provats tidigare. Detta mottogs mycket positivt och ett hopp om att galoppen ska få bättre utrymme i ATGs marknadsföring infann sig. Enligt uppgift diskuteras inom ATG också att införa en separat galoppsektion på ATG.se.

Att ATG dragit in sin galopprepresentant gentemot sina ombud märks markant på banan. Det vore önskvärt att en sådan återinförs. Generellt anses att ATG borde vara mer informativt gällande spelets betydelse för sporterna, ungdomsverksamhet kring hästar, hästnäringen med mera.

Travets vara eller icke vara på Göteborg Galopp har diskuteras under åren. Ur ett spel- och publikperspektiv kan vi konstatera att det är mycket gynnsamt för Göteborg Galopp. Besökare strömmar till och spelet går upp. Samarbetet med Åby är mycket bra och de har framfört önskemål om ytterligare en tävlingsdag på Göteborg Galopp, vilket GGS inte är främmande för. De farhågor som framförts kring att hjulspår skulle förstöra underlaget och att travhästens sätt att sätta ner hovarna drar upp större tuvor, anses ogrundade. Inga skador har kunnat påvisas hittills.

Kostnaderna för att starta en häst har skjutit i höjde de senaste åren. Det är långt mellan banorna i landet, varför det presenterades önskemål om återinförande av transportbidragen. Alternativa sätt stötta hästägare och tränare är givetvis också välkommet, så som sänkta avgifter.

Även en generell diskussion fördes kring mediavärldens förändring. För 20 år sedan fanns det begränsat med underhållning på bl.a. tv. Man sökte sig därför ut på olika evenemang för att få sin förstöelse. Nu är utbudet ofantligt. Hur påverkar denna konkurrens galoppsporten? Kommer andra spelbolag in på banorna? Vad händer då med ATG?

REGIONALA OCH GENERELLA FRÅGOR

Träningsbanan på Göteborg Galopp

När den ursprungligen anlades var den under ett antal år relativt bra, men pga av uteblivna medel för att underhålla banan på erforderligt sätt har den kommit att bli allt sämre. Under de senast åren har ett flertal tränare helt och hållit avstått från att träna sina hästar där. Risk föreligger att hästarna skadar sig allvarligt, då där finns sanka partier med vad som närmast kan beskrivas som kvicksand och också stora stenar som kryper upp. Någon bevattning finns ej heller, vilket ytterligare försvårar underhållet av träningsbanan. Ulf Hörnberg beklagar att det inte hänt något kring detta tidigare. Frågan ägs nu av Kjell Eriksson. Någon tidsplan är ännu ej fastställd, men GGS väljer att ha fullt förtroende för att banan kommer att åtgärdas i god tid innan nästa träningsperiod startar 2016.

Att det redan råder hästbrist, inte bara inom galopp, råder inga tvivel kring, och värre kommer det att bli. För att inte tömma Sverige på hästar i träning innan nya hästar kunna tas fram, framfördes bl.a. tankar kring att justera löpen till de hästar som finns, inte för de hästar som inte finns. När sedan dessa hästar lämnar sin karriär finns nya förmågor att satsa på för hästägare och tränare. Tar vi bort för många hästar föreligger risk att sporten förlorar både ägare och tränare på vägen.

Det är viktigt att inte diskutera klasskillnad mellan proffs och amatör, utan istället klasskillnad på hästarna (klass 1-5). Alla sorters hästar finns hos båda parter, enda skillnaden är att proffsen lever på att träna häst, amatören har det som hobby.

Varför ska inte den sämre hästen kunna vara i proffsträning om ägarna nu tycker mycket om den?

Tankar framkom också om att för att motivera aveln av svenskfödda hästar, sprida uppfödarpremierna under fler år, alltså även efter 4 år.

I anslutning till detta väcktes frågan om att återigen stänga derbyt för icke svenskfödda hästar. Som svar på det så berättade Ulf att inga sådana planer finns, men att det projekteras att som alternativ skapa en högt doterad löpning för 3-åriga svenskfödda hästar.

Avseende svensk uppfödning yttrades beröm för den speciella satsning på ston som har inletts.

Nya hästägare, gamla hästar

De kan vara svårt att motivera nya hästägare att investera i ett föl, eller ännu mer i ett blivande föl. Detta är något som oftast mer intresserar de som varit med i sporten ett tag. Med andra ord, är det rimligt att anta att det är mer intressant för nya hästägare att i större utsträckning äga äldre hästar, dvs de som redan är i träning, säg 3-5 åringar. Då behöver de inte vänta på att få följa sin hästs förhoppningsvis framgångsrika karriär.

Skapa en framtid för galoppsporten med “gamla medel”

Kan man utveckla intresset för galoppsporten genom att komplettera ponnygalopp med anordna ridhästlöp för både full- och halvblod? På pappret finns möjligheterna men i verkligheten sker det ej. Att ponnygaloppen genererar engagemang i galoppsporten på alla plan vet de flesta av oss. Visserligen kanske några av oss tycker det är besvärligt med ponnylöpen, men de är publikfriande och skapar underlag för framtida jockeys, hästägare och tränare. När tävlingskarriären tagit sin ända inom fullblodsgaloppen och säljs de flesta hästarna av som ridhästar. Bör vi då inte se till att dessa nya fullblodsägare kommer till oss och provar på galoppsporten men på en mer opretentiös basis? Sedan ponny- och ridhästgaloppen övergick från ridsporten till galoppsporten, har regelverket för träning och tävling blivit mycket komplicerad för fritidshästägarna. Det bör ses över och åter likna det regelverk som gällde under ridsporten men med galoppperspektiv, som t.ex. att ridsportens Grönt kort ska räcka, att ingen galopptränarlicens krävs, men att galoppens TR gäller och att träning och tävling ska ske med kvalificerad galopptränare. Att eventuellt anlägga träningsbanor på ridklubbar är en idé från SGs sida, som säkerligen kan bidra till att nå fler blivande galoppentusiaster.

Utveckling av anläggningen långsiktigt

Anders Östberg meddelade att SGs styrelse har på dagordningen att fastställa en långsiktig plan för utvecklingen av anläggning i Göteborg vilket mottogs med ytterst förnöjda leenden.

Inez Karlsson i Mästarnas Mästare

Inez Karlssons deltagande i Mästarnas Mästare ger med största sannolikhet galoppsporten ett lyft i massmedia. GGS hoppas att SG/ATG utnyttjar denna publicitet fullt ut.

Så avslutningsvis – ett stort tack till alla deltagare! Vi tror på en framtid för galoppen i både Göteborg och Sverige i sin helhet.
(Sammanställt av Lars Gradin, Lotta Månsby, Susanne Sivrup-Rosenqvist, Caroline Muller-Roussel)