Galoppresa till Klampenborg – intresseanmälan

Intresserade av att följa med GGS på en galopphelg i Köpenhamn?
Lör-Sön 10-11 augusti avhålls toppenlöp på Klampenborg, bl a Scandinavian Open och Danskt Derby!


Vi hade tänkt oss en gemensam busstur med övernattning på närbeläget hotell.

Gå in på Facebook genom denna länk och klicka då på ”intresserad”, kontakta Anne-Beth genom att ringa eller SMS till tel 0707-122708.

En intresseanmälan är inte bindande!

STÖD GALOPPSPORTEN I VÄSTSVERIGE! VAR MEDLEM I GGS!

Som medlem i GGS 

 • blir Du en del av en trevlig gemenskap,
 • Du påverkar galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd,
 • Du får fri entré för en person (familjemedlemskap 2 personer) till samtliga galoppbanor i Skandinavien under 2019 (värde 1000 kr bara för de svenska banorna),
 • delta i våra aktiviteter och föreläsningar,
 • medlemsutskick,
 • program till årets tävlingsdagar på Göteborg Galopp direkt hem i brevlådan  med 25% rabatt. Istället för ord.pris 30 kr/st inom Sverige, och 37,50 kr till utlandet, betalar ni 22,50 kr resp  28 kr. (Betalas till GGSs plus- eller bankgiro.)

Medlemsavgiften för  2019 är

 • 350 kr för enskild medlem
 • 500 kr för familjemedlemskap. Alla ska vara mantalsskrivna på samma adress. En rösträtt per familjemedlemskap. 

Plusgiro 68 00 26-2 eller

Bankgiro 768-0150

Vid betalning så glöm inte att ange

 • namn, för familjemedlemskap ska alla namn i familjen anges med huvudmedlemmen utmärkt,
 • adress,
 • mobil-/telefonnummer
 • e-postadress.

Dessa uppgifter kan även skickas in på info@goteborgsgaloppsallskap.se om inte utrymme finns vid betalningstillfället.

Medlemsavgift GGS 2019

KALLELSE till ÅRSSTÄMMA 2019

Härmed kallas till årsstämman i GGS: söndag 3 mars, kl 15.00 och äger som vanligt plats på Burgårdens Konferenscenter, ingång A2, Skånegatan 20, Göteborg.

Till stämman kommer vi att få besök av PER LARSSON, styrelseordförande i Svensk Galopp.

Kallelse årsstämma 2019-03-03
Balansräkning 2018
Resultaträkning 2018
Revisionsberättelse 2018
Stadgerevision GGS 2019
Valberedningens förslag

Årsberättelse

Dagordning enligt § 10 i stadgarna:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
6. Upprättande och godkännande av röstlängd
7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
8. Framläggande och godkännande av årsberättelse
9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning
10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av styrelse:
a. Val av ordförande i styrelsen
b. Val av ordinarie ledamöter
c. Val av suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Nominering till Göteborg Galopp AB
17. Val av valberedning
18. Fastställande av årsavgift
19. Från styrelsen hänskjutna ärenden
20. Motioner
21. Stämmans avslutande

Tävlingsdagarna för 2019

Tävlingsdagarna för 2019 är nu satta! 10 stycken blev det!
MAJ                    Sön 12
JUNI                   Sön 2, Sön 23
JULI                    Sön 7, Lör 20, Sön 28
AUGUSTI           Sön 18, Lör 31
SEPTEMBER     Sön 8
OKTOBER         Ons 9