En sammanfattning av årsstämman 2022

Lördag 19 mars avhölls årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap med 20 medlemmar närvarande. Stämman hölls på Burgårdens Konferenscenter och efterföljdes av en trevlig middag på Restaurang Danilo. Under dagen fanns också på plats medlemmar i SARA, Scandinavian Arabian Racing Association, som höll sin årsstämma en stund före GGS.

Stämman öppnades av Susanne Sivrup-Rosenqvist varefter hon valdes till stämmans ordförande, Lars Gradin till dess sekreterare samt Inger Johansson och Anne-Beth Thörn att justera protokollet.

Efter dagordningens godkännande och upprättades röstlängden samt godkändes. Stämman ansågs varit kallad till i behörig ordning, varvid årsberättelse, balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse framlades och godkändes. 2021 års styrelse beviljades därefter ansvarsfrihet enligt revisorerna rekommendation.

Sedan var det dags för val av ordförande, tre styrelseledamöter och tre suppleanter. Valberednings förslag antogs i sin helhet. Den nya styrelsen kan du läsa på http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/styrelse/. På samma plats kan du också se vilka som blev valda till revisorer och revisorssuppleanter, liksom sammansättningen av valberedningen inför 2023.

Inga inskickade förslag från vare sig medlemmar eller styrelse fanns att behandla. Däremot togs upp till diskussion huruvida stämman ansåg att styrelsen ska jobba vidare på ett förslag till SG som i korthet innebär att de olika tränar- och ryttarlicenserna ska kunna kombineras fritt. Stämmodeltagarna samtyckte till att gå vidare med att utveckla ett konkret förslag.

Efter själva stämman var det Öppet samtal med SG:s representanter, Anders Lilius, styrelseordförande i SGIF, och Harald Dörum, vd i SBAB. Under denna del presenterade Harald förändring inom galoppsporten och därmed för Göteborg Galopp. Mer info om detta kommer separat.

Protokoll för stämman kommer att publiceras så snart den är undertecknad av stämmans ordförande, sekreterare och justeringspersoner.