KALLELSE till ÅRSSTÄMMAGöteborgs Galoppsällskap

 • Lördag 27 januari 2018, kl 14.00
 • Plats: Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg

_____________________

Dokument till stämman (upplagda 2018-01-23)

 1. Kallelse m dagordning årsstämma 2018
 2. Årsberättelse GGS 2017 (ej undertecknad)
 3. Balansräkning_2017 (-953,57)
 4. Resultaträkning_2017 (-953,57)
 5. Revisionsberättelse 2017
 6. Motion till GGS 2018-01-05
 7. Styrelsens svar på motion avs förslag till ändringar i stadgarna
 8. Förslag från styrelsen angående översyn av sällskapets stadgar (2
 9. Förslag fr styrelsen i GGS till årsstämma 2018

 

 

Vi kommer att få besök av en representant för Svensk Galopp som kommer att prata om den kommande avregleringen av det svenska spelmonopolet 2019 och vad det har för konsekvenser för galoppsporten i Sverige. 

 

Motioner inför årsstämman skall vara styrelsen tillhanda

 senast fredag den 19 januari 2018 kl 18, på

· info@goteborgsgaloppsallskap.se, eller

· via post  till Göteborgs Galoppsällskap ,

              c/o Muller-Roussel, Markurellg. 18, 422 52 Hisings Backa

 

 

 

Dagordning för stämman 2018:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Val av sekreterare.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
8. Framläggande och godkännande av årsberättelse.
9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning.
10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse.
11. Fastställande av resultat- och balansräkning.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av styrelse:
a. Val av ordförande i styrelsen.
b. Val av ordinarie ledamöter.
c. Val av suppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Fastställande av årsavgift.
18. Från styrelsen hänskjutna ärenden.
19. Motioner.
20. Stämmans avslutande.

Efter stämmans stadgeenliga punkter kommer det att finnas utrymme för öppen diskussion.

 

Väl mött!

Styrelsen i Göteborgs Galoppsällskap