Kallelse till höststämma 2023

Enligt våra stadgar ska vi har en stämma varje höst och i år blir det
måndag den 4 december 2023, kl 18, i Villan på banan.

Förutom att höststämmans ärendepunkter avhandlas, kommer Svensk Galopps tillförordnade vd Anders Gustafson att besvara ett antal frågor styrelsen ställt. Finns utrymme kommer även andra frågor att kunna ställas.

Vi hoppas på stor uppslutning! 

Anmäler din närvaro gör du till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com så vi kan beräkna fikat.

Väl mött kära galoppvänner!


§ 10 ÄRENDEN VID STÄMMA

Vid höststämma respektive extra stämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Val av sekreterare.
4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
7. Stämmans ärenden.
8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
9. Stämmans avslutande.