Föreläsning om chipfrakturer

Mån 2/5 kl 18,00 på Ale Djurklinik

Föreläsningen vänder sig primärt till tränare och hästägare, men alla medlemmar är välkomna. Föreläsningen är kostnadsfri och GGS bjuder på fika.

Föranmälan till lotta.mansby@aledjurklinik.se

Ny biomarkör kan undvika chipfrakturer hos galoppörer

Artros, hästens vanligaste ledsjukdom karakteriseras av en inflammation som involverar brosket och det underliggande benet. Galopphästen tränas vid unga år vilket ger en ökad fysiologisk benskleros, dvs nytt ben bildas som ett svar på träningen. När bensklerosen överstiger en fysiologisk nivå uppstår mikrofrakturer som kan resultera i akuta "chipfrakturer".

Forskare på SLU och Sahlgrenska Universitets sjukhus har identifierat en biomarkör, som läcker ut i ledvätska och blod hos hästar som har en ökad benskleros. Biomarkören är kraftigt förhöjd hos hästar med chipfrakturer.
Vi vill följa galopphästar i träning över tid genom att undersöka halten av biomarkören i blodprov och saliv tagna varje månad i 6 månader.
Veterinärstudent Zandra Hugoh tar ett salivprov med en bomullstuss i munnen.
Vi skulle även vilja få prov från hästar med diagnostiserad ”chip fraktur”.
Vårt mål är att biomarkören kan användas i förbyggande syfte, genom att följa hästar över tid för att tidigt upptäcka sjuklig benskleros innan den resulterar i en ”chipfraktur”.

Kan saliven användas för mätning av biomarkören kan självtester utvecklas för snabb och enkel användning för screening av hästar på plats.

Eva Skiöldebrand, veterinär, professor
eva.skioldebrand@slu.se

Stina Ekman, veterinär, professor emerita
stina.ekman@slu.se
Institutionen för BVF, SLU, Uppsala

En sammanfattning av årsstämman 2022

Lördag 19 mars avhölls årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap med 20 medlemmar närvarande. Stämman hölls på Burgårdens Konferenscenter och efterföljdes av en trevlig middag på Restaurang Danilo. Under dagen fanns också på plats medlemmar i SARA, Scandinavian Arabian Racing Association, som höll sin årsstämma en stund före GGS.

Stämman öppnades av Susanne Sivrup-Rosenqvist varefter hon valdes till stämmans ordförande, Lars Gradin till dess sekreterare samt Inger Johansson och Anne-Beth Thörn att justera protokollet.

Efter dagordningens godkännande och upprättades röstlängden samt godkändes. Stämman ansågs varit kallad till i behörig ordning, varvid årsberättelse, balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse framlades och godkändes. 2021 års styrelse beviljades därefter ansvarsfrihet enligt revisorerna rekommendation.

Sedan var det dags för val av ordförande, tre styrelseledamöter och tre suppleanter. Valberednings förslag antogs i sin helhet. Den nya styrelsen kan du läsa på http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/styrelse/. På samma plats kan du också se vilka som blev valda till revisorer och revisorssuppleanter, liksom sammansättningen av valberedningen inför 2023.

Inga inskickade förslag från vare sig medlemmar eller styrelse fanns att behandla. Däremot togs upp till diskussion huruvida stämman ansåg att styrelsen ska jobba vidare på ett förslag till SG som i korthet innebär att de olika tränar- och ryttarlicenserna ska kunna kombineras fritt. Stämmodeltagarna samtyckte till att gå vidare med att utveckla ett konkret förslag.

Efter själva stämman var det Öppet samtal med SG:s representanter, Anders Lilius, styrelseordförande i SGIF, och Harald Dörum, vd i SBAB. Under denna del presenterade Harald förändring inom galoppsporten och därmed för Göteborg Galopp. Mer info om detta kommer separat.

Protokoll för stämman kommer att publiceras så snart den är undertecknad av stämmans ordförande, sekreterare och justeringspersoner.

Du har väl inte glömt anmäla Dig till stämman och middagen?

Nu på lördag 19 mars, håller GGS årsstämma på Burgårdens Konferenscenter. Det gör också SARA (Scandinavian Arabian Racing Association). Hålltider för stämmorna finner du nedan. Efter stämmorna är det Öppet samtal med representanter för Svensk Galopps representanter vd Harald Dörum och ledamot Jan Olsson, samt förhoppningsvis styrelseordförande Anders Lilius.

När stämmorna och diskussionerna är överståndna, är alla välkomna att inta en bit mat och lite mer samkväm.

Föranmälan och matbeställning (glöm inte notera ev. matallergier, etc.) görs till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com, senast onsdag 16 mars, kl 21. Vill eller kan du inte äta med oss efteråt, utan bara delta i stämman, är det självklart i sin ordning. 

Menyn finns att läsa här.

Var och en står sin egen kostnad. Vi äter på Restaurang Danilo på Bergakungen, ett stenkast från Burgården.

Också ni som redan anmält er, behöver beställa maten via mejl som ovan.


Plats för stämman: Burgårdens Konferenscenter, ingång A2, Skånegatan 20, Göteborg

Datum: lördag 19 mars 2022

Hålltider för dagen

 • 13.30 Årsstämma i SARA
 • 14.00 Fika för SARA och GGS
 • 14.30 Årsstämma i GGS
 • 15.30 Öppet samtal med SG:s representanter vd Harald Dörum och ledamot Jan Olsson, samt förhoppningsvis styrelseordförande Anders Lilius.
 • 17.00 Middag

Stämmohandlingar återfinns i föregående inlägg här på sidan.

Göteborgs Galoppsällskap 2022-03-15

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, lördag 19 mars 2022

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Välkommen att delta i inte bara GGS:s årsstämma utan också SARA:s. Vi har beslutat för enkelhetens skull, att hålla stämmorna på samma plats och samma dag. GGS:s medlemmar är välkomna att lyssna in på SARA:s (Scandinavian Arabian Racing) årsstämma och vise versa. Vi har självklart inte rösträtt, och inte heller yttranderätt om inte annat så beslutas vid stämmans påbörjande, på varandras stämmor.

Efter stämmorna är alla välkomna till inta en bit mat och lite mer samkväm. Vi återkommer med vilken restaurang det blir. Föranmälan görs till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com, senast onsdag 16 mars. Var och en står sin egen kostnad.

Plats: Burgårdens Konferenscenter, ingång A2, Skånegatan 20, Göteborg

Datum: lördag 19 mars 2022

Hålltider för dagen

 • 13.30 Årsstämma i SARA
 • 14.00 Fika för SARA och GGS
 • 14.30 Årsstämma i GGS
 • 15.30 Öppet samtal med SG:s representanter vd Harald Dörum och styrelseordförande Anders Lilius.
 • 17.00 Middag

Nedanstående lista över stämmohandlingar uppdateras löpande.

Göteborgs Galoppsällskap 2022-02-19

Nytt år och jubileumsår – 2022!

2022 – ännu ett galoppår för
Göteborgs Galoppsällskap och då banan firar 20 års jubileum!

FORTSÄTT AT STÖDJA GALOPPSPORTEN I VÄSTSVERIGE, VAR MEDLEM I GGS!

Som medlem i GGS  
– blir Du en del av en trevlig gemenskap, Du påverkar galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd.
– Du får fri entré till samtliga galoppbanor Sverige.
– delta i våra aktiviteter och föreläsningar.
medlemsutskick via post och eller epost.
program till årets tävlingsdagar på Göteborg Galopp direkt hem i brevlådan  med 25% rabatt. Istället för ord.pris 350 kr inom Sverige, betalar du 237 kr, vilket betalas till GGSs bankgiro. (Reservation för prisändring.) 

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrat 350 kr.
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. det år man fyller 18 år): 100 kr.

I år skickar vi ut en avi (faktura) till er som har angivit mejladress och hoppas det ska vara till hjälp vid betalning, men det går självklart bra att betala på traditionellt vis.

Bankgiro 768-0150

Vid betalning så glöm inte att ange namn, adress, e-postadress, och gärna telefonnummer.  Dessa uppgifter kan även skickas in på info@goteborgsgaloppsallskap.se om inte utrymme finns vid betalningstillfället. Om du betalar in från ett företag, måste namn på röstberättigad person anges vid inbetalningen.

En resumé från Höststämman 2021

Lördagen den 13 november gick Höststämman av stapeln ute på Ale Djurklinik.

Själva stämman var snabbt avklarad då det bara fanns ett ”riktigt” beslutsärende att hantera och det var tre smärre stadgeändring. Stämman antog för andra gången och därmed fastställde dessa ändring, vilka innebär

 • att i § 9 STÄMMA ändra tiden för kallelse till års- och höststämmor till 28 dagar, vilket nu harmoniserar med tidsperioden för inlämnande av räkenskaper till revisorerna och presentation av valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelse och revisorer. OBS! 14 dagar kallelseperiod gäller fortfarande för extra stämma.
 • att i § 10 ÄRENDEN VID STÄMMA tillämpa nedanstående ordning då den i praktiken redan tillämpats: 8. Framläggande av årsberättelse. 9. Framläggande av ekonomiska redovisning. 10. Framläggande av revisorernas berättelse. 11. Fastställande av a. årsberättelse, b. ekonomisk redovisning, och c. revisorernas berättelse.
 • att i § 14 VALBEREDNING, tredje stycket, ändra ordet sittande till innevarande.

Under punkten ”Övriga frågor. Ej beslutsärenden.” informerades om sällskapets och SG:s arbeten, både avslutade, pågående och kommande.

Slutligen delades sällskapets egna diplom ut till framstående medlemmar och för deras bedrifter. Alla som deltog på stämman fick också ett tack för visat intresse och engagemang en flaska av cavan Göteborg 400 år som sällskapet delat ut till Vinnande Hästens Ägare under årets tävlingsdagar fr.om. juli.

Vi ser nu fram emot ett nytt tävlingsår som dessutom är tjugoårsjubileum för banan! Dagarna för 2022 blir sön 15 maj, sön 29 maj, lör 11 juni, sön 26 juni, sön 10 juli, ons 27 juli, sön 14 augusti, lör 3 september och lör 1 oktober.