Årsstämma Lördag den 5 mars kl. 14.00

Kallelse till Årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap

Lördag den 5 mars kl. 14.00

Plats: Burgårdens Utbildningscentrum, Skånegatan 20, Göteborg

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
6. Upprättande och godkännande av röstlängd
7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
8. Framläggande och godkännande av årsberättelse
9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning
10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av styrelse
a. Val av ordförande i styrelsen
b. Val av ordinarie ledamöter
c. Val av suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Fastställande av årsavgift
18. Från styrelsen hänskjutna ärenden
19. Motioner
20. Stämmans avslutande

Motioner inför årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast fredag den 26 februari 2016.

Väl mött!

Styrelsen i Göteborgs Galoppsällskap

Ladda ner Årsredovisning 2015