Referat från höststämman i Svensk Galopp

  • Steeplechasesporten får leva vidare! Hotet mot hindersporten i Sverige torde vara eliminerat för överskådlig framtid. Med stor majoritet röstades Svensk Galopps styrelses proposition ner. I samband med detta antogs motionen om att en arbetsgrupp ska tillsättas för utveckla en femårsplan för hindersporten.
  • Styrelsens proposition avseende det omarbetade strategidokument antogs med viss mindre ändring i texten.
  • En motion gällande den ekonomirapporteringen antogs i sin helhet. Den innebär i korthet att en rapportmall för standardiserad ekonomiska informationen till fullmäktige ska utarbetas.
  • Även en motion avseende vissa stadgeförändring antogs. I samband med detta fattades beslut om att en grupp ska tillsättas som till vårstämman 2016 ska göra en komplett stadgeöversyn och eventuellt föreslå fler ändringar.
  • Motionen om reglementsförändring att påföljd inte kan utdömas för sena strykningar och att heller hästen inte drabbas av startanmälningsförbud av samma orsak antogs inte, utan skickas vidare till reglementskommittén för beredning där.

Hälsningar från en stämmoåhörare med framtidstro, Caroline Muller Roussel