Höststämma & Medlemsmöte

Precis som tidigare år håller vi ett medlemsmöte på hösten och i år, i enlighet med våra nya stadgar, är detta tillika en höststämma.

På agendan kommer att vara genomgång av säsongen 2019 samt tankar och idéer kring säsongen 2020.

När: Lördag 23 NOVEMBER 2019, kl 15
Plats: Villan på Göteborg Galopp

Ur § 9
“Kallelse till stämma sker per post eller per e-post och med tillkännagivande i lämpliga medier. Detta ska göras senast 14 dagar före stämman.
Förslag från medlem till årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.“

Reservation för ev ändring av klockslag och plats för mötet.

Vi uppskattar om du klickar i närvaro, så vi kan beräkna fika.
För att beräkna fikat, ber vi Dig e-posta Ditt deltagande, eller klicka ”Kommer” på Facebook evenemanget. Väl mött!

Dagordning för stämman enligt §10:
Vid höststämma respektive extra stämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Val av sekreterare.
4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
7. Stämmans ärenden.
8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
9. Stämmans avslutande.

Till höststämman har inkommit förslag som avser komplettering av de stadgeändringar som antogs på årsstämman i år. Det saknas nämligen angiven tidpunkt för vilken förslag från medlem till höststämma skall ha inkommit, samt att justering av begreppen ”en vecka” ska vara ” sju dagar” i enlighet med övriga tidsangivelser i stadgarna .

FÖRSLAG:
§9 lyder idag: ”Förslag från medlem till årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.”

Istället för ”årsstämma” bör stå ”ORDINARIE stämma”. Då täcks både årsstämma och höststämma in.

Ny lydelse av §9 blir således:
”Förslag från medlem till ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie stämmans avhållande.”

Angående extrastämma, ska den inte ha någon förslagsparagraf eftersom denna enbart ska behandla det ärende som föranlett densamma.