KALLELSE till ÅRSSTÄMMA 2019

Härmed kallas till årsstämman i GGS: söndag 3 mars, kl 15.00 och äger som vanligt plats på Burgårdens Konferenscenter, ingång A2, Skånegatan 20, Göteborg.

Till stämman kommer vi att få besök av PER LARSSON, styrelseordförande i Svensk Galopp.

Kallelse årsstämma 2019-03-03
Balansräkning 2018
Resultaträkning 2018
Revisionsberättelse 2018
Stadgerevision GGS 2019
Valberedningens förslag

Årsberättelse

Dagordning enligt § 10 i stadgarna:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
6. Upprättande och godkännande av röstlängd
7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
8. Framläggande och godkännande av årsberättelse
9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning
10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av styrelse:
a. Val av ordförande i styrelsen
b. Val av ordinarie ledamöter
c. Val av suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Nominering till Göteborg Galopp AB
17. Val av valberedning
18. Fastställande av årsavgift
19. Från styrelsen hänskjutna ärenden
20. Motioner
21. Stämmans avslutande