ÅRSSTÄMMA 2017

Länk till pdf: kallelse-arsstamma-2017-inkl-dagordning

————————————————————————————————————-

KALLELSE till ÅRSSTÄMMA i GÖTEBORGS GALOPPSÄLLSKAP

 •  Lördag 25/3 2017, kl 14.00
 • Plats: Burgårdens Utbildningscentrum, Skånegatan 20, Göteborg

Motioner inför årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast fredag den 17 mars 2016 kl 18, på

– epostadress:  info@goteborgsgaloppsallskap.se , eller

– via post  Gbg Galoppsällskap, c/o Muller-Roussel, Markurellg 18 lgh 1001, 42252 GÖTEBORG

 Svensk galopps styrelseordförande, Lars Nordström, kommer att närvara och ge oss information om vad som hänt och vad som komma skall.

Väl mött!

————————————————————————————————————————–

Fortsätta prata efteråt?

Häng på efteråt till en trevlig restaurang, för att äta en bit mat och prata vidare om säsongen som kommer och säsonger som varit.

Uppdatering: middagen blir på Dubliners 🍻 på Östra Hamngatan kl 17! Funkar allt, så kommer vi att kunna se en eftersändning av Dubai World Cup!

Föranmäl dig senast 21 mars, så vi kan boka bord till alla!

info@goteborgsgaloppsallskap.se

————————————————————————————————————————

Stämmans öppnande  Dagordning:

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
 7. Framläggande och godkännande av årsberättelse
 8. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning
 9. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 13. Val av styrelse
 14. Val av ordförande i styrelsen
 15. Val av ordinarie ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Fastställande av årsavgift
 20. Från styrelsen hänskjutna ärenden
 21. Motioner
 22. Stämmans avslutande

Efter stämmans sista punkt avklarat, kommer övriga frågor att kunna tas upp i mån av tid.

 

Länk till Årredovisning 2016 

Länk till Revisionsberättelse