GGS Årsstämma

Pga Covid-19, har förutsättningarna för stämmans hålland förändrats. Var god se uppdaterade kallelse – klicka här!

TidLördag 28 mars 2020 kl. 16:00
Plats

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Vi börjar med årsstämman och fortsätter sedan med ”Gala för inbördes beundran” där GGS:s egna priser delas ut till sina medlemmar. I samband med detta beundrar vi även våra duktiga ponnygaloppungdomar vid deras prisutdelning för 2019-års prestationer

Vi börjar med årsstämman och fortsätter sedan med ”Gala för inbördes beundran” där GGS:s egna priser delas ut till sina medlemmar. I samband med detta beundrar vi även våra duktiga ponnygaloppungdomar vid deras prisutdelning för 2019-års prestationer

Vi äter och dricker gott vid dukat bord. Dagordning för stämman finns att läsa längst ner på denna sida.

Dagordning för stämman finns att läsa längst ner på denna sida.

Vad du som medlem har att tänka på…

Valberedningen har lämnat in sitt förslag inom föreskriven tid, vilket du kan läsa längre ner. Om du har motförslag till nya styrelsemedlemmar ska vara valberedningens ordförande tillhanda senast 14 dagar före stämman. Sådana motförslag ska av valberedningens ordförande, publiceras på sällskapets hemsida eller genom annan lämplig media tillställas medlemmarna, senast sju dagar före stämman.
Medlems förslag till stämman: Förslag från medlem till årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.

Val av valberedning: Förslag på kandidater till valberedningen ska tillställas Göteborg Galoppsällskaps styrelse senast 14 dagar före stämman. Senast sju dagar före stämman meddelas sällskapets medlemmar vilka kandidater som föreslagits och därmed är valbara till valberedningen.

Valberedningens förslag 2020-02-28

Styrelse
Ordförande: Susanne Sivrup-Rosenqvist (omval)
Ledamot: Åsa Edvardsson (omval)
Lotta Månsby (omval)
Caroline Muller Roussell (omval)
Suppleant: Henrik Engblom (omval)
Christoffer Andersson Rönnlund (omval)
Inger Johansson (nyval)

Revisorer
Ordinarie: Isabella Sexton (omval)
Karl Henrik Weddig (omval)
Suppleant: Pamela Engelbrektsson (nyval)
Eva-Gun Thelén (omval)

Läs mer om hur våra stämmor går till i våra stadgar och vilka tidsramar som finns!
http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/wp-content/uploads/2019/09/STADGAR-GGS-2019.pdf


ÄRENDEN VID ÅRSSTÄMMAN

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Val av sekreterare.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
 8. Framläggande och godkännande av årsberättelse.
 9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning.
 10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse.
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 14. Val av styrelse:
  a. Val av ordförande i styrelsen.
  b. Val av ordinarie ledamöter.
  c. Val av suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av medlemsavgift.
 18. Förslag från styrelsen.
 19. Förslag från medlem.
 20. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
 21. Stämmans avslutande.