KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Du anmäler ditt deltagande i mötet genom att mejla till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com

Senast en vecka innan stämman, kommer du att få uppgifter om hur du ska gå till väga för att delta i den digitala stämman. 

Om möjligt, kommer stämman att fatta besluta genom s.k. acklamation (läs mer längst ner i detta mejl). Det innebär att vi förhoppningsvis inte kommer att behöva någon ytterligare app för själva röstförfarandet.

Dagordning – klicka här!
Valberednings förslag till ny styrelse och revisorer – klicka här!

Årsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning och Revisorernas berättelse, samt Förslag till ny valberedning kommer läggas ut på hemsidan i god tid innan stämman.

Styrelsen 2021-02-15  


”Acklamation, latin för bifallsrop, är en form för frågeställning där en grupp människor förväntas svara bifallande genom att gemensamt ropa ja.” (Wikipedia)

Mötets ordförande kommer att ställa frågan om stämman kan beslutat enligt förslagen, varvid röstning sker med bifallsropen ”Ja”. Vid behov kan ordförande därefter fråga ”Någon däremot?”.