En sammanfattning av årsstämman

Lördag 28 mars avhölls årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap. Medlemmarna, totalt 16 personer, deltog dels personligen i Villan på Göteborg Galopp och dels över telefonkonferens.

Stämman öppnades av Susanne Sivrup-Rosenqvist varefter hon valdes till stämmans ordförande, Lars Gradin till dess sekreterare samt Isabella Sexton och Jan Holmqvist att justera protokollet.

Efter dagordningens godkännande och upprättades röstlängden samt godkändes. Stämman ansågs varit kallad till i behörig ordning, varvid årsberättelse, balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse framlades och godkändes. 2019 års styrelse beviljades således ansvarsfrihet.

Sedan var det dags för val av ordförande, tre styrelseledamöter och tre suppleanter. Valberednings förslag antogs i sin helhet. Den nya styrelsen kan du läsa på http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/styrelse/. På samma plats kan du också se vilka som blev valda till revisorer och revisorssuppleanter, samt sammansättningen av valberedningen inför 2021.

Styrelsens två förslag antogs också; Stig Pilroth valdes till ny hedersmedlem och ett ungdomsmedlemskap har tillkommit.

Protokoll för stämman kommer att publiceras så snart den är undertecknad av stämmans ordförande, sekreterare och justeringspersoner.